Terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1. TERMS AND CONDITIONS

These are the General Terms and Conditions (“GTaC”) of Peter Klashorst Webshop. E-mail: peterklashorstWebshop@gmail.com, Telephone: +31 6 46267899 Registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under nr. 33205626. These GTaC shall apply to all purchases and sales agreements entered into by Peter Klashorst Webshop and its customers through the peterklashorst.com website (“the Website”). Without accepting these terms and conditions account, no products can be purchased.

 

2. PURCHASES
2.1 The purchasing process

You can place an order on the Website by clicking on “Add to Cart” all desired items on the website, which will place them in your Shopping Cart. You may then inspect your Shopping Cart and make any changes necessary. Colours of the original product can be slightly different then the colours on the screen. Only one discount code or voucher per order is allowed. Once you find the Shopping Cart corresponding with your wishes, you may click on the ‘Proceed to Checkout’ button, which will generate an electronic order form listing the desired items. Upon completion of the order form, including details of payment you will be transferred to a secure environment to finalize the financial transaction. This will complete your order.

 

2.2 The sale and purchase agreement

Upon processing your order, the Website will in principle send you an e-mail receipt. The sale and purchase agreement shall be completed from the moment said e-mail is sent. This said agreement shall therefore be deemed as agreed in The Netherlands.

 

2.3 Refusing a transaction

The Webshop reserves the right however, to refuse to process a transaction for any reason and/or to refuse service to anyone at any time in its sole discretion.

 

2.4 Delivery

The Webshop delivers to customers who have an address in the European Union for the said delivery costs. Orders from outside this territory are possible, but could need special delivery terms and costs.

 

3. LIABILITY

The liability of Peter Klashorst Webshop towards the purchaser shall be limited to the amount of the purchase price. Peter Klashorst Webshop shall never be liable for any loss of profits or goodwill or any other consequential damages.

 

4. LANGUAGE, APPLICABLE LAW AND FORUM

All correspondence with Peter Klashorst Webshop must take place in English or Dutch. The laws of The Netherlands will  apply to all transactions. Any dispute relating to a purchase and sale agreement to which these GTaC apply shall exclusively be brought before the District Court of Amsterdam, unless Peter Klashorst Webshop shall choose to bring this dispute before the competent court of the purchasers residence.

 

5. INTELLECTUAL PROPERTY

This website and all its subdomains are intellectual property of  Klashorst Webshop or Peter Klashorst. Nothing may be copied or used without permission of the owner.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (“AV”)  van Peter Klashorst Webshop, gevestigd: Prinsenstraat 8, 1015DC, Amsterdam, Nederland, E-mail: info@peterklashorst.com, Telefoon: +31 6 46267899, Geregistreerd bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nr. 33205626. Deze AV zijn van toepassing op alle koop- en verkoopovereenkomsten die zijn aangegaan door Peter Klashorst Webshop en haar klanten via de peterklashorst.com-website (“de WebsiteZonder in te stemmen met deze voorwaarden kunt u geen Kunstwerken kopen.

 

2. AANKOPEN
2.1 Het aankoopproces

U kunt een bestelling plaatsen op de Website door op de productpagina’s van alle gewenste artikelen op de knop ‘Add to Cart’  te klikken, waardoor het gewenste artikel in uw Winkelwagen komt. U kunt vervolgens uw Winkelwagen nakijken en eventuele wijzigingen aanbrengen. Kleuren van het originele product kunnen iets afwijken van de kleuren op het scherm. U kunt maximaal 1 kortingscode of waardeboncode per order toevoegen. Als de Winkelwagen eenmaal naar wens is, klikt u op de knop ‘Proceed to checkout’. Na het invullen van het bestelformulier, inclusief betalingsinformatie wordt u doorgeleid naar een beveiligde omgeving waar u de betaling kunt verrichten. Hierna is uw bestelling voltooid.

 

2.2 De koop- en verkoopovereenkomst

Bij het verwerken van uw bestelling stuurt Peter Klashorst Webshop u een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. De koop- en verkoopovereenkomst gaat in vanaf het moment van verzenden van de betreffende e-mail. De betreffende overeenkomst wordt daarom beschouwd als afgesloten in Nederland.

 

2.3 Weigering transactie

Peter Klashorst Webshop behoudt zich echter het recht voor het verwerken van een transactie te weigeren om wat voor redenen dan ook en/of te allen tijde naar eigen goeddunken te weigeren iemand diensten te verlenen.

 

2.4 Levering

De Website levert aan klanten met een adres in de Europese Unie. Bestellingen van buiten dit gebied zijn mogelijk vaak met speciale afleveringscondities en -kosten.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

Peter Klashorst Webshop’s aansprakelijkheid richting de koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. Peter Klashorst Webshop is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade.

 

4. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN FORUM

Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing. Een eventueel geschil met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze AV van toepassing zijn, wordt uitsluitend voor de rechtbank te Amsterdam gebracht, tenzij
Peter Klashorst Webshop ervoor kiest dit geschil voor de bevoegde rechtbank in de woonplaats van de koper te brengen.

 

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website en haar subdomeinen zijn intellectueel eigendom van Klashorst Webshop. Niets hieruit mag worden gebruikt of gekopieerd zonder toestemming van de eigenaar.